Tặng laptop miễn phí cho sinh vien dân tộc

Sinh viên dân tộc thiểu số ít người nhận laptop từ Được học

Buổi trao tặng laptop miễn phí tại Hiếu Computer sáng 11/11/2023, Được học trao tặng thành công 6 chiếc laptop đến sinh viên dân tộc, trong đó có dân tộc thiểu số rất ít người là Lô Lô và La Ha. Dân tộc Lô Lô và La Ha chủ yếu sinh sống tại các vùng […]